قطعات

منظور از تولید و ساخت قطعات صنعتی چیست و چگونه انجام می شود؟

در این مقاله می خواهیم با تولید و ساخت قطعات صنعتی، آزمایش قطعات، تطابق آنها، درست کردن نمونه های اولیه و… آشنا می شویم.