متالورژی پودری

powder metallurgy 780x470 1 - متالورژی پودری

 در ریخته گری، فلز یا آلیاژ ذوب و سپس در قالب ریخته می شود. محصول ریخته گری می تواندبصورت یک قطعه با شکل معین و یا یک شمش باشد که با نوردکردن، آهنگری، کشش، تراشکاری و سایر عملیات می توان چنین شمشی را به قطعات کارشده تبدیل کرد.

 این در حالی است که ماده اولیه در متالورژی پودری بجای مذاب فلز، ذرات ریز فلزی است. بنابراین مراحل اصل روش متالورژی پودر مشتمل بر تولید پودر و منسجم سازی پودر خواهد بود.

 مراحل رایج برای تولید قطعات از پودر شامل مخلوط کردن پودر با مواد افزودنی و پرس کردن آن در قالب محکم جهت تولید قطعه فشردهشده و سپس تف جوش نمودن آن است.

 در هنگام تف جوشی قطعه تا دمایی کمتر از نقطه ذوب فلز یا آلیاژ گرم می شود تا خواص فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی مطلوب بدست آید.

طی فرایند منسجم سازی (فشرده سازی) مثل متالورژی ذوب می توان قطعه ای بشکل نهایی تولید کرد که معادل همان قطعه ریختگی و یا شمش ریختگی می باشد که این شمش را نیز می توان طی عملیات شکل دادن به قطعه نهایی تبدیل نمود .

هم اکنون نیز کلیه محصولات تنگستنی و بسیاری از قطعات مولیبدنی از طریق متالورژی پودر تولید می شوند.

podr met - متالورژی پودری